Regulamin – VOUCHERY

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA W CHOPIN POINT WARSAW

Regulamin sprzedaży i realizacji Vouchera Chopin Point Warsaw („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klienta oraz zasady otrzymywania i korzystania z Vouchera wydanego przez Chopin Point Warsaw („Voucher”).

Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

Chopin Point Warsaw – nazwa własna działalności gospodarczej zarejestrowanej jako Sea Guide Barbara Kotarba, ul. Podczaszyńskiego 18, 01—867 Warszawa, NIP działalności: 5211999641, działającej pod adresem ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 w Warszawie, zwanej w dalszej części WYKONAWCĄ – rozumiany jako podmiot realizujący VOUCHER

KLIENT– konsument lub przedsiębiorca, który na rzecz OBDAROWANEGO, działając w imieniu własnym i na  własny rachunek, zamawia – VOUCHER, KLIENT może być OBDAROWANYM dokonujący zakupu Vouchera.

OBDAROWANY – osoba, która po dokonaniu REZERWACJI i okazaniu VOUCHERA jest uprawniona do jego realizacji w Chopin Point Warsaw

VOUCHER – dokument, który zgodnie z Ustawą o VAT jest bonem potwierdzający zawarcie umowy
i  uprawniający OBDAROWANEGO do realizacji usługi określonej w tym dokumencie. Voucher w formie papierowej (forma karnetu prezentowego) wysyłany jest KLIENTOWI na wskazany adres dostawy lub przekazywany osobiście, po dokonaniu wpłaty.

 

Ustawa o prawach konsumenta lub ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych). 

§ 1 

 1. Termin ważności Vouchera każdorazowo określony jest na blankiecie vouchera.
 2. Realizacja Vouchera po terminie jego ważności, określonej na blankiecie jest niemożliwa a sam Voucher uważany się jako nieważny.
 3. W przypadku niewykorzystania vouchera w terminie jego ważności, o ile Strony nie ustalą zmiany terminu ważności, umowa ulega rozwiązaniu a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
  w wysokości 100% wartości vouchera.
 4. Voucher upoważnia do jednorazowego wejścia na koncert Chopinowski dla dwóch osób, realizowany w Chopin Point Warsaw.
 5. Koncerty realizowane są codziennie o godz. 19:00 z wyjątkiem 24.12 każdego roku w lokalu Chopin Point Warsaw przy ul. Krakowskie Przedmieście 62, 01-322 w Warszawie.
 6. Daty wyłączone, w których realizacja Vouchera nie jest możliwa to 31.12 każdego roku.

 § 2

 1. Sprzedaż Voucherów jest prowadzona pod  numerem telefonu +48 601 333 433, stacjonarnie pod adresem Chopin Point Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 01-322 Warszawa, w godzinach pracy lokalu lub pod adresem e-mail: info@chopin.events
 2. Płatność za Voucher dokonywana jest przez Klienta przelewem, gotówką lub kartą, na podstawie faktury VAT wystawionej przez firmę Sea Guide Barbara Kotarba lub paragonu.
 3. W przypadku płatności przelewem, po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym, WYKONAWCA przesyła Voucher na adres podany przez Klienta bądź ustala z Klientem indywidualny sposób dostarczenia Vouchera.
 4. Koszt dostarczenia Vouchera listem poleconym Poczty Polskiej zawarty jest w cenie zakupu vouchera. Koszt dostarczenia Vouchera inną, wybraną przez siebie drogą pokrywa Klient.
 5. WYKONAWCA zastrzega sobie, że warunkiem skorzystania z Vouchera jest dokonanie wcześniejszej rezerwacji i otrzymanie potwierdzenia dostępności o możliwości realizacji usługi
  w dniu podanym przez KLIENTA lub OBDAROWANEGO. Osoby które nie dokonały wcześniejszej rezerwacji lub nie otrzymały potwierdzenia dostępności ze strony WYKONAWCY, a przyszły na koncert, w przypadku braku miejsc mogą nie zostać wpuszczone na koncert. W takim przypadku realizacja Vouchera możliwa jest w innym terminie potwierdzonym dostępnością przez WYKONAWCĘ.
 6. Rezerwacji dokonać można pod nr tel. +48 601 333 433, e-mail: info@chopin.events lub osobiście w Chopin Point Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 01-322 Warszawa, w godzinach pracy lokalu
 7. Rezerwacja usługi realizowanej w ramach vouchera oznacza ustalenie terminu i czasu oraz miejsca, w którym OBDAROWANY może skorzystać z usługi. Umowa o usługę jest zawierana przed przystąpieniem do realizacji usługi między WYKONAWCĄ a KLIENTEM.
 8. Posiadacz Vouchera jest zobowiązany okazać go i oddać (blankiet Vouchera) obsłudze, przy wejściu na koncert.
 9. Osoby, które dokonały rezerwacji i otrzymały jej potwierdzenie ze strony WYKONAWCY, a nie przyszły na koncert, lub nie odwołały rezerwacji co najmniej 2 dni przed ustaloną datą realizacji, tracą możliwość ponownego wykorzystania Vouchera a sam Voucher staje się nie ważny. W takim przypadku OBDAROWANEMU nie przysługuje zwrot należności za Voucher.
 10. Vouchera nie można zamienić na gotówkę.
 11. KLIENT jest uprawniony do zmiany terminu realizacji Vouchera najpóźniej dwa dni przed ustalonym terminem.

§ 3

 1. KLIENTOWI będącemu Konsumentem, który nabył Voucher przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu Vouchera bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia Vouchera, chyba, że Klient przed upływem tego terminu zamówił i wykorzystał u WYKONAWCY usługę, w odniesieniu do której nie przysługuje już prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Vouchera, KLIENT jest zobowiązany do zwrotu blankietu Vouchera w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Koszty związane ze skutecznym dostarczeniem blankietu Vouchera na adres lokalu Chopin Point Warsaw ponosi Klient.
 3. Odstąpienie od umowy należy złożyć w formie pisemnej drukowanej na adres lokalu Chopin Point Warsaw lub mailem na adres: info@chopin.events z zachowaniem 14-dniowego okresu do zwrotu liczonego od dnia zakupu Vouchera.
 4. W przypadku, gdy umowa z WYKONAWCĄ podlegająca prawu polskiemu,  jest zawierana na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), na WYKONAWCY spoczywa obowiązek poinformowania Klienta o prawie odstąpienia od umowy lub braku możliwości odstąpienia od umowy na postawie art. 38 ustawy o prawach konsumentów albo okolicznościach, które wyłączają możliwość odstąpienia.

§ 4

 1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania usługi przez Chopin Point Warsaw
  i zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio do Chopin Point Warsaw w terminie 3 dni od wykonania tych zobowiązań na następujący numer telefonu: 601 333 433 w lub pisemnie na adres e mail: info@chopin.events z podaniem szczegółów czego dotyczy reklamacja oraz swoich danych: imię i nazwisko, telefon, mail kontaktowy.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpływu, tj. od daty ich przekazania, chyba że właściwe  przepisy prawa przewidują inny termin na rozpatrzenie reklamacji.
 3. KLIENT otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji w jednej z następujących form,
  w zależności od decyzji klienta wskazanej podczas zgłaszania reklamacji: na piśmie (o ile KLIENT wskazał adres korespondencyjny) lub e-mail.

 § 5

 1. Chopin Point Warsaw zarejestrowane jako działalność gospodarcza pod nazwą Sea Guide Barbara Kotarba, ul. Podczaszynskiego 18, 01—867 Warszawa, na podstawie RODO  informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w RODO.
 2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do usług rozpoczętych przed zmianą, stosuje się postanowienia dotychczasowe (zasady obowiązujące
  w momencie zamówienia usługi), chyba, że zmiana jest korzystniejsza dla konsumenta.
 3. Aktualna wersja Regulaminu sprzedaży i realizacji Vouchera w Chopin Point Warsaw  w postaci elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej chopinpoint.com.pl
 4. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2019r