fbpx
Cart 0

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych uczestników i uczestniczek spacerów

 

 1. Rejestracja – zgłoszenie do udziału w spacerze jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem spaceru.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sea Guide Barbara Kotarba z siedzibą w Warszawie,
 3. Podczaszyńskiego 18, prowadząca działalność pod nr NIP 5211999641 i nazwą Chopin Point Warsaw zwanym Organizatorem, który zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z normami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
 4. Uczestnik/uczestniczka Spaceru ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 5. Dokonanie rejestracji stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych z realizacją spaceru. Dane osobowe w celu związanym z organizacją spaceru będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne lub do czasu wycofania zgody.
 6. Zebrane przez Organizatora dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane jedynie do celów realizacji spaceru oraz w przypadku stwierdzenia u któreś z osób uczestniczących zakażenia SARS-CoV-2 udostępnione Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym
 7. Każdy uczestnik/uczestniczka ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 8. Podanie danych osobowych przez uczestnika/uczestniczkę jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie we wskazanym celu powoduje brak możliwości wzięcia udziału w spacerze.
 9. Dane osobowe uczestnika/uczestniczki nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego), natomiast będą udostępniane innym odbiorcom uprawionym do rozliczania i kontroli działalności Organizatora z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, podmiotom świadczącym obsługę prawną Organizatora, firmie hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Organizatora, operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz Organizatora.
 10. Dane osobowe uczestnika/uczestniczki nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 11. Informację o sprostowaniu danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: info@chopin.events lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres firmy.
X