Muzyka we Lwowie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Panem Michałem Piekarskim, autorem książki „Muzyka we Lwowie. Od Mozarta do Majerskiego”, organizowanie u nas przez Wydawnictwo Akademickie SEDNO, które odbędzie się w dn. 08.02.2018 o godz. 16:30. Spotkanie uświetni występ Pana Michała Żołądkiewicza (baryton) przy akompaniamencie autora książki (fortepian), podczas którego zostaną wykonane pieśni Jana Galla i Stanisława Niewiadomskiego. Książka, która jest publikacją popularnonaukową z licznymi ilustracjami, zdjęciami, dla wielu z Państwa może mieć charakter sentymentalnej podróży.

Muzyka we Lwowie. Od Mozarta do Majerskiego. Kompozytorzy, muzycy, instytucje to książka popularnonaukowa, stanowi pierwsze w piśmiennictwie całościowe opracowanie dziejów muzycznych Lwowa od końca XVIII wieku do II wojny światowej (z zarysem od czasów najdawniejszych). Jest efektem wieloletnich prac dr. Piekarskiego nad muzyczną historią miasta.Ukazuje, jak zmieniały się we Lwowie style w muzyce od klasycyzmu po dodekafonię, czyli od Franza Xavera Mozarta (syna Wolfganga Amadeusa) po Tadeusza Majerskiego. Szczególny nacisk został położony na przełom XIX i XX wieku, kiedy Lwów stał się najważniejszym miastem dla polskiej kultury muzycznej, gdzie odbyło się wiele premier polskich oper (których nie można było wystawiać w Warszawie), zaś w 1910 roku zorganizowano pierwsze obchody Roku Chopinowskiego.

Publikacja koncentruje się na zachodnioeuropejskiej muzyce profesjonalnej, obejmującej twórczość kościelną, operową, symfoniczną i kameralną oraz na dziejach muzykologii i szkolnictwa muzycznego. Część pierwszą stanowi opis takich instytucji, jak teatr muzyczny, Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne, Filharmonia, a ponadto kościołów i prywatnych salonów muzycznych. Część druga to biogramy kompozytorów, muzyków i muzykologów związanych ze Lwowem. Kryterium doboru postaci wiązało się z ich aktywnym i trwałym uczestnictwem w życiu muzycznym Lwowa. Wśród prezentowanych postaci znaleźli się przedstawiciele różnych narodowości: polskiej, austriackiej, czeskiej, żydowskiej i ukraińskiej. Dzięki temu została nakreślona możliwe szeroka panorama dziejów muzycznych Lwowa, składająca się w pełni na spuściznę polskiej kultury muzycznej.

Istotną część książki tworzą materiały ikonograficzne pochodzące ze zbiorów archiwalnych (państwowych oraz prywatnych archiwów autora), a także współczesne fotografie miasta wykonane przez autora, na których widnieją domy i kamienice, w których mieszkali opisywani muzycy.

dr Michał Piekarski, absolwent Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Europy Wschodniej UW. Doktorat uzyskał w Instytucie Historii Nauki PAN. Od wielu lat prowadzi badania nad dziejami muzycznymi Lwowa od XVIII do połowy XX wieku. W latach 2013–2016 był beneficjentem grantu Narodowego Centrum Nauki „Preludium” przeznaczonego na trzyletnie badania (prowadzone głównie we Lwowie i Krakowie) nad dziejami polskiej muzykologii, które uwieńczone zostały rozprawą doktorską: Początki polskiej muzykologii. Lwowski krąg Adolfa Chybińskiego i jego uczniów (1912–1944). Opublikował dotąd kilkanaście artykułów naukowych i kilkadziesiąt popularnonaukowych, poświęconych głównie życiu muzycznemu Lwowa oraz polskiej muzykologii. Do ważnych aspektów działalności dr. Piekarskiego należy też zorganizowanie i poprowadzenie we Lwowie, Czerniowcach i Warszawie wielu koncertów prezentujących twórczość zapomnianych lwowskich kompozytorów z XIX wieku. Efektem tych działań jest opracowanie koncepcyjne dwóch płyt CD: Tradycje chopinowskie we Lwowie (Konsulat Generalny RP we Lwowie, 2011) oraz Znaszli ten kraj (Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 2011). Na nagraniach utrwalone zostały kompozycje, które dr Piekarski odnalazł we Lwowie podczas poszukiwań archiwalnych.